Oferta

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu:

PRAWA CYWILNEGO, w tym sprawy:

• o rozwód i separację,
• o rozdzielność majątkową,
• o podział majątku,
• z zakresu rozliczeń konkubinatów,
• o alimenty i koszty utrzymania rodziny,
• dotyczące w władzy rodzicielskiej,
• o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, w tym także sprawy dotyczące egzekwowania wykonywania kontaktów,
• dotyczące zarządu majątkiem dziecka,
• o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
• o przysposobienie krajowe i zagraniczne,
• prowadzone w trybie konwencji haskiej, a dotyczące uprowadzenia dzieci za granicę,
• rodzinne związane z obrotem zagranicznym,
• o ubezwłasnowolnienie,
• spadkowe, w tym sprawy związane z kwestionowaniem ważności testamentu i działy spadku,
• o zachowek,
• z zakresu własności i współwłasności,
• z zakresu umów, w tym także umów ubezpieczeń,
• dotyczące wszelkich odszkodowań,
• z zakresu prawa wekslowego,
• gospodarcze,
• z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• w postępowaniu egzekucyjnym, w tym powództwa przeciw egzekucyjne.

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, w tym sprawy:

• ogólno administracyjne,
• podatkowe.

PRAWA KARNEGO, w tym z zakresu:

• przestępstw przeciwko rodzinie i opiece,
• wolności seksualnej i obyczajności,
• bezpieczeństwu w komunikacji,
• przeciwko obrotowi gospodarczemu,
• przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu,
• prywatnoskargowe,
• prawa karnego skarbowego.

PRAWA WYKROCZEŃ

W ramach stałej umowy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie przy ul. Energetyków 10 oboje adwokaci prowadzący kancelarię udzielają konsultacji osobom pokrzywdzonym
Kancelaria bierze udział w ogłaszanych w prasie akcjach PRO BONO.